Delta Smertnik

Rating: 1883
Rank: 156

Slightly skilled