Nikolai Egorov

Rating: 2081
Rank: 81

Contender
Slightly skilled