Nikolai Egorov

Rating: 2081
Rank: 88

Contender
Slightly skilled