Nikolai Egorov

Rating: 2081
Rank: 87

Contender
Slightly skilled