Nikolai Egorov

Rating: 2081
Rank: 84

Contender
Slightly skilled