Bomj Valera ツ

Rating: 1910
Rank: 1

Slightly skilled